Ydentityk Art

presents vocables

as they occur

in themselves

Example:

A Live Brain is Loose in the Sink !

excerpt

THE SCORE

sss ϸ ř ǩ ḵ3-7 seconds

ðə lɪv ř lyv skwə ř ř il

ʌv

baŋ ! flɒp !

falsettospriiiiiak !

*  *  *  *

SCORE # 2

Graw-vi-tree

Graw-vi-tree

(Grɒ-vɪ-tri) score. | breath mark

ɔr go ɒv pɪ lʌk | tri bɒt , mmm pʌd | pa kɒ trɒn də  | pla . t . wʌn  | wɪ kɒm pa tɪlɪbʌ | wʌt nɛs tuɒr | ɪn tʌʧ ,, stim , bot , pʌk | pat . kǿnt | wʌn |
a bot ɪf | θa lamʌs* pɪns stʌk | ɪt gərʌn ʧla təralɪs | tɪ kʌ pat | ʌn | wɪt lɪn ɛn lyn | krɪs kɒ , kʌt | ɒn stʌf θɒt pʌk daut ologɪt | ʌn |
ɪl ɪz ðə liŋ-grin | skɒn ɪ tɪl flɪn kli fléms | a plad ɒ’ kloθ pa tɒ-wé | vɛs tɪgɪlɪʤ ʌs mɛnt | ’ɪ glɒs ’ɪ kʌnt | pʌk | wʌn .

 

notes: * une rame = an oar. un os = a bone ; ment (from mentir) – it lies ; also –ment suffix to form nouns as in casement, basement : i.e. “the result of”

mushroom vocabulary in french : la lamelle (gills of a mushroom) ; la ramule (twigs of coral-appearing mushrooms) ; la volve (part of veil at foot of some mushrooms) ; le maitake champignon – grows near base of oak trees, coral-like. ‘dancing mushroom’

*  *  *  *

SCORE # 3

(with aktivator choice in execution).

Note to aktivator: explore what each sound IS. Do not seek to produce a pattern or rhythm.

Thɪs ɪs thə prɛp

(Ydɛntɪtyk ɒrt)

Y yd ydɛ dɛ d-ɛ dɛ dɛ̃ dɛ̃ ydɛ̃ ydɛn Y ydɛ n n nə nə ɛ ə ɪ y dɛ tɪ y dɛ tɪ y dɛn tɪ dɛn tɪ ɛ ɪ t t t nə tɪ y dɛn nə tɪ . tɪ tɪ tɪ tɪ tɪtɪtɪtɪ yd ydə ydɛ ydə ydɛ ydə ydɛ ydə ydɛ tɪ k k kkk ǩ ǩ ǩ ǩ ǩ ǩ y Y Y y ydɛ̃ nty tɪ ty-ǩ ɒr ɒr ɒr  t .

t

thɪs ɪz ɪs ɪz ɪs ɪz ɪs ɪz ɪs ɪz th ɪ ɪz thə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə ə thsss sss thsss sss ɪss ɪz ɪss ɪz thə ə ə ə ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ voiceless ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ ɪ ə ɛ voiced thɪs ɪz thə př př př př př př př př př př př př př př př př ϸϸ ϸ ϸ ϸ ϸ thɪsss ɪz thə prɛ p

Ydentityk Art is vocable art exploring neuronal excreta produced as auto-location. If communication occurs, it is incidental.

“Listening to This is the Prep, and slowing my “communication expectations”, slowing down, LISTENING, part way through, I realize that THIS IS WHAT I AM: a sound-making organism. Strip the ‘communication-clutter’ away, THE MEDIUM IS THE MESSAGE.”